Algemene Voorwaarden

Algemene toepassing

 1. Tenzij tevoren uitdrukkelijk en schriftelijk anders is overeengekomen zijn deze Algemene Voorwaarden van toepassing op door Sanders Transport & Logistics B.V. (hierna ook: ‘Opdrachtnemer’ of ‘Sanders’) uitgebrachte offertes en/of door Sanders met Opdrachtgevers gesloten overeenkomsten, waarbij Sanders zich verplicht tot het vervoeren of doen vervoeren, inclusief laden en lossen, het leveren dan wel verhuren van materieel, ruimte en/of personeel, overige roerende en onroerende goederen, dan wel to welke andersoortige prestatie ook.
 2. Onder ‘Opdrachtgever’ wordt in deze Algemene Voorwaarden verstaan iedere (rechts)persoon die met Sanders een overeenkomst heeft afgesloten, dan wel wenst af te sluiten en behalve deze, diens vertegenwoordiger(s), gemachtigde(n), rechtverkrijgende(n) en erfgenaam (erfgenamen).
 3. In deze Algemene Voorwaarden wordt verstaan onder ‘Vervoersovereenkomst’: overeenkomst van goederenvervoer waarbij Sanders zich tegenover de Opdrachtgever verbindt door zaken te vervoeren.
 4. In deze Algemene Voorwaarden wordt verstaan onder ‘Overeenkomst van bewaarneming’: overeenkomst waarbij Sanders zich tegenover Opdrachtgever verbindt zaken die Opdrachtgever aan Sanders toevertrouwt of zal toevertrouwen te bewaren en terug te geven.
 5. In deze Algemene Voorwaarden wordt verstaan onder ‘Expeditieovereenkomst’: overeenkomst waarbij Sanders zich jegens Opdrachtgever verbindt tot het ten behoeve van Opdrachtgever sluiten met een derde van een of meer overeenkomsten tot vervoer van door Opdrachtgever ter beschikking te stellen zaken, dan wel tot het ten behoeve van Opdrachtgever maken van een beding in een of meer zodanige vervoersovereenkomsten.
 6. Voorwaarden van Opdrachtgever zijn, tenzij uitdrukkelijk en schriftelijk anders door Sanders is bepaald, niet van toepassing op de in lid 1 vermelde offertes en overeenkomsten.
 7. Tussen Sanders en Opdrachtgever staat vast, dat indien een eenmaal onder toepasselijkheid van deze Algemene Voorwaarden is gecontracteerd, zij ook op komende aanbiedingen en overeenkomsten van toepassing zijn.
 8. Indien Sanders in voorkomende gevallen geen beroep doet op hetgeen in deze Algemene Voorwaarden is bepaald, betekent dat niet dat Sanders daarmee afstand heeft gedaan van haar recht om in een ander geval op onderstaande Algemene Voorwaarden een beroep te doen.

Overige voorwaarden

 1. Al naar gelang de aard van de totale opdracht, werkzaamheden of andersoortige prestatie, dan wel van enig daarvan redelijkerwijze als zelfstandig deel te beschouwen gedeelte, gelden naast deze Algemene Voorwaarden mede de navolgende of daarvoor in de plaats gekomen, in de desbetreffende bedrijfstak algemeen gebruikelijke algemene voorwaarden en regelingen (van alle hieronder gemelde voorwaarden zal een exemplaar op eerste verzoek aan Opdrachtgever worden toegestuurd), te weten:
  1. Op alle binnenlandse vervoerwerkzaamheden de meest recente versie van de Algemene Vervoercondities 2002 (door de Stichting Vervoeradres gedeponeerd ter griffie van de arrondissementsrechtbank te Amsterdam en Rotterdam);
  2. Op alle grensoverschrijdende vervoerwerkzaamheden over de weg: de meest recente versie van het verdrag betreffende de overeenkomst tot internationaal vervoer van goederen over de weg (ook: CMR-Verdrag), gesloten te Genève op 30 augustus 1956 alsmede in aanvulling daarop de Algemene Vervoercondities 2002, laatste versie (met verwijzing naar lid 1);
  3. Op alle expeditiewerkzaamheden daaronder begrepen het doen verrichten van luchtvrachtwerkzaamheden en alle overige werkzaamheden, de meest recente versie van de Nederlandse Expeditievoorwaarden, gedeponeerd ter griffie van de arrondissementsrechtbank te Amsterdam, Arnhem, Breda en Rotterdam op 1 juli 2004;
  4. Op al het nationale en internationale vervoer van luchtvracht: het Verdrag van Montreal alsmede in aanvulling daarop het Verdrag van Warschau;
  5. Op alle werkzaamheden met betrekking tot opslag, bewaring of aflevering van algemene zaken, de meest recente versie van de Algemene Opslagvoorwaarden door de Stichting Vervoeradres gedeponeerd ter griffie van de arrondissementsrechtbank te Amsterdam en Rotterdam.
 2. Worden de in lid 1 van dit artikel bedoelde Algemene Voorwaarden herzien, dan zal alsdan de herziene tekst gelden en wel vanaf de datum van de deponering van deze herziene Algemene Voorwaarden. Worden één of meer van de in lid 1 van dit artikel genoemde Algemene Voorwaarden op de wijze genoemd in artikel 6:214 van het Burgerlijk Wetboek vervangen door een standaardregeling c.q. komt een standaardregeling daarvoor in de plaats, dan geldt vanaf de datum van afkondiging van deze regeling in de Nederlandse Staatscourant de desbetreffende standaardregeling.
 3. Overigens is Sanders steeds gerechtigd vooraf andere dan de in lid 1 van dit artikel vermelde Algemene Voorwaarden op een bepaalde opdracht, werkzaamheid of andersoortige prestatie van toepassing te verklaren.
 4. In geval er tussen Opdrachtgever en Sanders onenigheid en/of twijfel ontstaat over de vraag welke in dit artikel genoemde voorwaarden van toepassing zijn c.q. zijn geweest, komt aan Sanders het recht toe te beslissen welke voorwaarden van toepassing zijn c.q. zijn geweest.

Uitvoering opdracht

 1. Tenzij uitdrukkelijk en schriftelijk anders overeengekomen worden alle opdrachten uitgevoerd in een door Sanders te bepalen volgorde, waarbij de capaciteit van het aan Sanders ter beschikking staande apparaat en de graad van bezetting daarvan mede bepalend zijn voor het tijdstip van aanvang en voltooien van de opdrachten. Sanders is vrij in de wijze van uitvoering van de opdrachten, tenzij bepaaldelijk daaromtrent iets nader is overeengekomen.
 2. Sanders is bevoegd om bij het uitvoeren van werkzaamheden voor Opdrachtgever derden in te schakelen. Het inschakelen van derden (hulppersonen) laat het beroep van Sanders op de onderhavige Algemene Voorwaarden onverlet.

Instructie

 1. Sanders is gehouden instructies aan de Opdrachtgever te vragen, indien er zich onregelmatigheden tijdens de werkzaamheden voordoen die de uitvoering van één en ander beletten, dan wel waardoor de werkzaamheden niet meer conform de gegeven opdracht kunnen worden uitgevoerd.
 2. De kosten, verband houdende met het vragen van instructies en de kosten van uitvoering van de instructies, zullen door de Opdrachtgever aan Sanders worden vergoed.

Aansprakelijkheid

 1. Sanders is niet aansprakelijk voor schade en kosten, hoe ook genaamd en ontstaan indien een Opdrachtgever, dan wel enige derde, al dan niet tegen vergoeding, gebruik maakt van het materieel van Sanders, of Sanders heeft verzocht bepaalde werkzaamheden, welke werkzaamheden geen onderdeel uitmaken van eventuele reeds gesloten overeenkomsten, te verrichten en Sanders ter zake volgens instructies gegeven door of vanwege Opdrachtgever en/of die andere derde hebben gehandeld.
 2. Sanders is niet aansprakelijk voor schade en/of kosten hoe ook genaamd, indien deze schade en/of kosten voortvloeien uit diensten, werkzaamheden en/of leveringen welke om niet zijn geschied, tenzij Opdrachtgever aantoont dat de schade is en/of kosten zijn ontstaan ten gevolge van opzet dan wel met opzet gelijk te stellen grove fouten van leidinggevenden van Sanders.
Contact

Stuur ons een bericht en wij zullen zo spoedig mogelijk contact met u opnemen.

Not readable? Change text.